سه شنبه، 4 اردیبهشت 1403

  مهندسی معکوس و قفل شکستن میکروکنترلر برند Microchip

  Microchip Technology
  یک تولید کننده آمریکایی میکروکنترلر، حافظه و نیمه هادی های آنالوگ است. محصولات این شرکت شامل میکروکنترلرها (PICmicro، dsPIC / PIC24، PIC32)، دستگاه‌های سری EEPROM، دستگاه‌های SRAM سریال، دستگاه‌های KEELOQ، دستگاه‌های فرکانس رادیویی (RF)، دستگاه‌های آنالوگ مدیریت حرارتی، برق و باتری، و همچنین سیگنال خطی و ترکیبی است.  برخی از رابطای این شرکت عبارتند از USB، ZigBee/MiWi، Controller Area Network و Ethernet.

  دفتر مرکزی شرکت در چندلر، آریزونا با کارخانه های ویفر در تمپ، آریزونا و گرشام، اورگان واقع شده است. 

  جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 09120643221 تماس حاص فرمایید.

  مهندسی معکوس PIC

  کپی کرد میکروکنترلر PIC
  کپی کرد میکروکنترلر dsPIC  تمام میکروکنترلرهای سری PIC10Fxx: 

  PIC10F200 - PIC10F202 - PIC10F204 - PIC10F206 - PIC10F220 - PIC10F222 - PIC10F320 - PIC10F322 - PIC10LF320 - PIC10LF322 - PIC10LF200 - PIC10LF202 - PIC10LF204 - PIC10LF206 - PIC10LF220 - PIC10LF222 - PIC10LF320 - PIC10LF322 - ...
  PIC12Fxx/PIC12LFxx/PIC12HVxx - full - series - mcu - hack: - PIC12F1501 - PIC12F1571 - PIC12F1572 - PIC12F1612 - PIC12F1822 - PIC12F1840 - PIC12F1552 - PIC12F508 - PIC12F509 - PIC12F510 - PIC12F519 - PIC12F529T39A - PIC12F529T48A - PIC12F609 - PIC12F615 - PIC12F617 - PIC12F629 - PIC12F635 - PIC12F675 - PIC12F683 - PIC12F752 - PIC12LF1501 - PIC12LF1571 - PIC12LF1572 - PIC12LF1612 - PIC12LF1822 - PIC12LF1840 - PIC12LF1552 - PIC12LF508 - PIC12LF509 - PIC12LF510 - PIC12LF519 - PIC12LF529T39A - PIC12LF529T48A - PIC12LF609 - PIC12LF615 - PIC12LF617 - PIC12LF629 - PIC12LF635 - PIC12LF675 - PIC12LF683 - PIC12LF752 - PIC12LF1501 - PIC12LF1552 - PIC12LF1822 - PIC12LF1840 - PIC12LF1840T39A - PIC12LF1840T48A - PIC12HV609 - PIC12HV615 - PIC12HV752 - ...

  تمام سری میکرونترلر های PIC12Cxx/PIC12CExx :

  PIC12C508 - PIC12C508A - PIC12C509 - PIC12C509A - PIC12C671 - PIC12C672 - PIC12CE518 - PIC12CE519 - PIC12CE625 - PIC12CE673 - PIC12CE674 - PIC12CR509A - ...


  تمام سری میکروکنترلر های PIC16Cxx/PIC16CExx/PIC16CRxx:

  PIC16C432 - PIC16C433 - PIC16C505 - PIC16C52 - PIC16C54 - PIC16C54A - PIC16C54B - PIC16C54C - PIC16C55 - PIC16C554 - PIC16C557 - PIC16C558 - PIC16C55A - PIC16C56 - PIC16C56A - PIC16C57 - PIC16C57C - PIC16C58A - PIC16C58B - PIC16C620 - PIC16C620A - PIC16C621 - PIC16C621A - PIC16C622 - PIC16C622A - PIC16C62A - PIC16C62B - PIC16C63 - PIC16C63A - PIC16C642 - PIC16C64A - PIC16C65A - PIC16C65B - PIC16C66 - PIC16C662 - PIC16C67 - PIC16C71 - PIC16C710 - PIC16C711 - PIC16C712 - PIC16C715 - PIC16C716 - PIC16C717 - PIC16C72 - PIC16C72A - PIC16C73A - PIC16C73B - PIC16C745 - PIC16C74A - PIC16C74B - PIC16C76 - PIC16C765 - PIC16C77 - PIC16C770 - PIC16C771 - PIC16C773 - PIC16C774 - PIC16C781 - PIC16C782 - PIC16C923 - PIC16C924 - PIC16C925 - PIC16C926 - PIC16CE623 - PIC16CE624 - PIC16CE625 - PIC16CR54 - PIC16CR54A - PIC16CR54C - PIC16CR56A - PIC16CR57C - PIC16CR58B - PIC16CR62 - PIC16CR620A - PIC16CR63 - PIC16CR64 - PIC16CR65 - PIC16CR72 - PIC16CR73 - PIC16CR74 - PIC16CR76 - PIC16CR77 - PIC16CR83 - PIC16CR84 - PIC16CR926 - ...


  تمام سری میکروکنترلر های PIC16Fxx/PIC16LFxx/PIC16HVxx :

  PIC16F1454 - PIC16F1455 - PIC16F1459 - PIC16F1503 - PIC16F1507 - PIC16F1508 - PIC16F1509 - PIC16F1512 - PIC16F1513 - PIC16F1516 - PIC16F1517 - PIC16F1518 - PIC16F1519 - PIC16F1526 - PIC16F1527 - PIC16F1782 - PIC16F1783 - PIC16F1784 - PIC16F1786 - PIC16F1787 - PIC16F1788 - PIC16F1789 - PIC16F1823 - PIC16F1824 - PIC16F1825 - PIC16F1826 - PIC16F1827 - PIC16F1828 - PIC16F1829 - PIC16F1847 - PIC16F1933 - PIC16F1934 - PIC16F1936 - PIC16F1937 - PIC16F1938 - PIC16F1939 - PIC16F1946 - PIC16F1947 - PIC16F505 - PIC16F506 - PIC16F526 - PIC16F527 - PIC16F54 - PIC16F57 - PIC16F570 - PIC16F59 - PIC16F610 - PIC16F616 - PIC16F627 - PIC16F627A - PIC16F628 - PIC16F628A - PIC16F630 - PIC16F631 - PIC16F636 - PIC16F639 - PIC16F648A - PIC16F676 - PIC16F677 - PIC16F684 - PIC16F685 - PIC16F687 - PIC16F688 - PIC16F689 - PIC16F690 - PIC16F707 - PIC16F716 - PIC16F72 - PIC16F720 - PIC16F721 - PIC16F722 - PIC16F722A - PIC16F723 - PIC16F723A - PIC16F724 - PIC16F726 - PIC16F727 - PIC16F73 - PIC16F737 - PIC16F74 - PIC16F747 - PIC16F753 - PIC16F76 - PIC16F767 - PIC16F77 - PIC16F777 - PIC16F785 - PIC16F818 - PIC16F819 - PIC16F83 - PIC16F84 - PIC16F84A - PIC16F87 - PIC16F870 - PIC16F871 - PIC16F872 - PIC16F873 - PIC16F873A - PIC16F874 - PIC16F874A - PIC16F876 - PIC16F876A - PIC16F877 - PIC16F877A - PIC16F88 - PIC16F882 - PIC16F883 - PIC16F884 - PIC16F886 - PIC16F887 - PIC16F913 - PIC16F914 - PIC16F916 - PIC16F917 - PIC16F946 - PIC16LF505 - PIC16LF506 - PIC16LF526 - PIC16LF527 - PIC16LF54 - PIC16LF57 - PIC16LF570 - PIC16LF59 - PIC16LF610 - PIC16LF616 - PIC16LF627 - PIC16LF627A - PIC16LF628 - PIC16LF628A - PIC16LF630 - PIC16LF631 - PIC16LF636 - PIC16LF639 - PIC16LF648A - PIC16LF676 - PIC16LF677 - PIC16LF684 - PIC16LF685 - PIC16LF687 - PIC16LF688 - PIC16LF689 - PIC16LF690 - PIC16LF707 - PIC16LF716 - PIC16LF72 - PIC16LF720 - PIC16LF721 - PIC16LF722 - PIC16LF722A - PIC16LF723 - PIC16LF723A - PIC16LF724 - PIC16LF726 - PIC16LF727 - PIC16LF73 - PIC16LF737 - PIC16LF74 - PIC16LF747 - PIC16LF753 - PIC16LF76 - PIC16LF767 - PIC16LF77 - PIC16LF777 - PIC16LF785 - PIC16LF818 - PIC16LF819 - PIC16LF83 - PIC16LF84 - PIC16LF84A - PIC16LF87 - PIC16LF870 - PIC16LF871 - PIC16LF872 - PIC16LF873 - PIC16LF873A - PIC16LF874 - PIC16LF874A - PIC16LF876 - PIC16LF876A - PIC16LF877 - PIC16LF877A - PIC16LF88 - PIC16LF882 - PIC16LF883 - PIC16LF884 - PIC16LF886 - PIC16LF887 - PIC16LF913 - PIC16LF914 - PIC16LF916 - PIC16LF917 - PIC16LF946 - PIC16HV540 - PIC16HV610 - PIC16HV616 - PIC16HV753 - PIC16HV785 - PIC16LF1454 - PIC16LF1455 - PIC16LF1459 - PIC16LF1503 - PIC16LF1507 - PIC16LF1508 - PIC16LF1509 - PIC16LF1512 - PIC16LF1513 - PIC16LF1516 - PIC16LF1517 - PIC16LF1518 - PIC16LF1519 - PIC16LF1526 - PIC16LF1527 - PIC16LF1782 - PIC16LF1783 - PIC16LF1784 - PIC16LF1786 - PIC16LF1787 - PIC16LF1788 - PIC16LF1789 - PIC16LF1823 - PIC16LF1824 - PIC16LF1824T39A - PIC16LF1825 - PIC16LF1826 - PIC16LF1827 - PIC16LF1828 - PIC16LF1829 - PIC16LF1847 - PIC16LF1902 - PIC16LF1903 - PIC16LF1904 - PIC16LF1906 - PIC16LF1907 - PIC16LF1933 - PIC16LF1934 - PIC16LF1936 - PIC16LF1937 - PIC16LF1938 - PIC16LF1939 - PIC16LF1946 - PIC16LF1947 - PIC16F1455 - PIC16F1459 - PIC12F1501 - PIC16F1503 - PIC16F1507 - PIC16F1508 - PIC12F1571 - PIC12F1572 - PIC16F1574 - PIC16F1575 - PIC16F1578 - PIC16F1579 - PIC12F1612 - PIC16F1613 - PIC16F1614 - PIC16F1615 - PIC16F1618 - PIC12F1822 - PIC16F1823 - PIC16F1824 - PIC16F1825 - PIC16F1828 - PIC16F1829 - PIC16F18313 - PIC16F18323 - PIC16F18324 - PIC16F18325 - PIC16F18344 - PIC16F18345 - PIC12F1552 - PIC16F1554 - PIC16F1559 - PIC16F1516 - PIC16F1518 - PIC16F1512 - PIC16F1513 - PIC16F1517 - PIC16F1519 - PIC16F1713 - PIC16F1716 - PIC16F1718 - PIC16F1717 - PIC16F1719 - PIC16F1782 - PIC16F1783 - PIC16F1786 - PIC16F1788 - PIC16F1784 - PIC16F1787 - PIC16F1789 - PIC16F18855 - PIC16F18875 - PIC16F1902 - PIC16F1903 - PIC16F1906 - PIC16F1904 - PIC16F1907 - PIC16F1933 - PIC16F1936 - PIC16F1938 - PIC16F1934 - PIC16F1937 - PIC16F1939 - PIC16LF1454 - PIC16LF1455 - PIC16LF1459 - PIC12LF1501 - PIC16LF1503 - PIC16LF1507 - PIC16LF1508 - PIC12LF1571 - PIC12LF1572 - PIC16LF1574 - PIC16LF1575 - PIC16LF1578 - PIC16LF1579 - PIC12LF1612 - PIC16LF1613 - PIC16LF1614 - PIC16LF1615 - PIC16LF1618 - PIC12LF1822 - PIC16LF1823 - PIC16LF1824 - PIC16LF1825 - PIC16LF1828 - PIC16LF1829 - PIC16LF18313 - PIC16LF18323 - PIC16LF18324 - PIC16LF18325 - PIC16LF18344 - PIC16LF18345 - PIC12LF1552 - PIC16LF1554 - PIC16LF1559 - PIC16LF1516 - PIC16LF1518 - PIC16LF1512 - PIC16LF1513 - PIC16LF1517 - PIC16LF1519 - PIC16LF1713 - PIC16LF1716 - PIC16LF1718 - PIC16LF1717 - PIC16LF1719 - PIC16LF1782 - PIC16LF1783 - PIC16LF1786 - PIC16LF1788 - PIC16LF1784 - PIC16LF1787 - PIC16LF1789 - PIC16LF18855 - PIC16LF18875 - PIC16LF1902 - PIC16LF1903 - PIC16LF1906 - PIC16LF1904 - PIC16LF1907 - PIC16LF1933 - PIC16LF1936 - PIC16LF1938 - PIC16LF1934 - PIC16LF1937 - PIC16LF1939 - PIC12F1840 - PIC16F18326 - PIC16LF18326 - PIC16F18346 - PIC16LF18346 - PIC16F15354 - PIC16LF15354 - PIC16F15355 - PIC16LF15355 - PIC16F18854 - PIC16LF18854 - PIC16F18856 - PIC16LF18856 - PIC16F18857 - PIC16LF18857 - PIC16F18876 - PIC16LF18876 - PIC16F18877 - PIC16LF18877 - PIC16F15356 - PIC16LF15356 - PIC16F15375 - PIC16LF15375 - PIC16F15376 - PIC16LF15376 - PIC16F15385 - PIC16LF15385 - PIC16F15386 - PIC16LF15386 - PIC16F19195 - PIC16LF19195 - PIC16F19196 - PIC16LF19196 - PIC16F19197 - PIC16LF19197 - PIC16F15325 - PIC16LF15325 - PIC16F15345 - PIC16LF15345 - ...


  تمام سری میکروکنترلرهای PIC17Cxx/PIC17LCxx  PIC18Cxx  PIC18Fxx/PIC18FxxJxx/PIC18FxxKxx :
  PIC17C42 - PIC17C42A - PIC17C43 - PIC17C44 - PIC17C752 - PIC17C756 - PIC17C756A - PIC17C762 - PIC17C766 - PIC17CR42 - PIC17CR43 - PIC18C242 - PIC18C242 - PIC18C252 - PIC18C442 - PIC18C452 - PIC18C601 - PIC18C658 - PIC18C801 - PIC18C858 - PIC18F1220 - PIC18F1230 - PIC18F1320 - PIC18F1330 - PIC18F13K22 - PIC18F13K50 - PIC18F14K22 - PIC18F14K22LIN - PIC18F14K50 - PIC18F2220 - PIC18F2221 - PIC18F2320 - PIC18F2321 - PIC18F2331 - PIC18F23K20 - PIC18F23K22 - PIC18F2410 - PIC18F242 - PIC18F2420 - PIC18F2423 - PIC18F2431 - PIC18F2439 - PIC18F2450 - PIC18F2455 - PIC18F2458 - PIC18F248 - PIC18F2480 - PIC18F24J10 - PIC18F24J11 - PIC18F24J50 - PIC18F24K20 - PIC18F24K22 - PIC18F24K50 - PIC18F2510 - PIC18F2515 - PIC18F252 - PIC18F2520 - PIC18F2523 - PIC18F2525 - PIC18F2539 - PIC18F2550 - PIC18F2553 - PIC18F258 - PIC18F2580 - PIC18F2585 - PIC18F25J10 - PIC18F25J11 - PIC18F25J50 - PIC18F25K20 - PIC18F25K22 - PIC18F25K50 - PIC18F25K80 - PIC18F2610 - PIC18F2620 - PIC18F2680 - PIC18F2682 - PIC18F2685 - PIC18F26J11 - PIC18F26J13 - PIC18F26J50 - PIC18F26J53 - PIC18F26K20 - PIC18F26K22 - PIC18F26K80 - PIC18F27J13 - PIC18F27J53 - PIC18F4220 - PIC18F4221 - PIC18F4320 - PIC18F4321 - PIC18F4331 - PIC18F43K20 - PIC18F43K22 - PIC18F4410 - PIC18F442 - PIC18F4420 - PIC18F4423 - PIC18F4431 - PIC18F4439 - PIC18F4450 - PIC18F4455 - PIC18F4458 - PIC18F448 - PIC18F4480 - PIC18F44J10 - PIC18F44J11 - PIC18F44J50 - PIC18F44K20 - PIC18F44K22 - PIC18F4510 - PIC18F4515 - PIC18F452 - PIC18F4520 - PIC18F4523 - PIC18F4525 - PIC18F4539 - PIC18F4550 - PIC18F4553 - PIC18F458 - PIC18F4580 - PIC18F4585 - PIC18F45J10 - PIC18F45J11 - PIC18F45J50 - PIC18F45K20 - PIC18F45K22 - PIC18F45K50 - PIC18F45K80 - PIC18F4610 - PIC18F4620 - PIC18F4680 - PIC18F4682 - PIC18F4685 - PIC18F46J11 - PIC18F46J13 - PIC18F46J50 - PIC18F46J53 - PIC18F46K20 - PIC18F46K22 - PIC18F46K80 - PIC18F47J13 - PIC18F47J53 - PIC18F6310 - PIC18F6390 - PIC18F6393 - PIC18F63J11 - PIC18F63J90 - PIC18F6410 - PIC18F6490 - PIC18F6493 - PIC18F64J11 - PIC18F64J90 - PIC18F6520 - PIC18F6525 - PIC18F6527 - PIC18F6585 - PIC18F65J10 - PIC18F65J11 - PIC18F65J15 - PIC18F65J50 - PIC18F65J90 - PIC18F65J94 - PIC18F65K22 - PIC18F65K80 - PIC18F65K90 - PIC18F6620 - PIC18F6621 - PIC18F6622 - PIC18F6627 - PIC18F6628 - PIC18F6680 - PIC18F66J10 - PIC18F66J11 - PIC18F66J15 - PIC18F66J16 - PIC18F66J50 - PIC18F66J55 - PIC18F66J60 - PIC18F66J65 - PIC18F66J90 - PIC18F66J93 - PIC18F66J94 - PIC18F66J99 - PIC18F66K22 - PIC18F66K80 - PIC18F66K90 - PIC18F6720 - PIC18F6722 - PIC18F6723 - PIC18F67J10 - PIC18F67J11 - PIC18F67J50 - PIC18F67J60 - PIC18F67J90 - PIC18F67J93 - PIC18F67J94 - PIC18F67K22 - PIC18F67K90 - PIC18F8310 - PIC18F8390 - PIC18F8393 - PIC18F83J11 - PIC18F83J90 - PIC18F8410 - PIC18F8490 - PIC18F8493 - PIC18F84J11 - PIC18F84J90 - PIC18F8520 - PIC18F8525 - PIC18F8527 - PIC18F8585 - PIC18F85J10 - PIC18F85J11 - PIC18F85J15 - PIC18F85J50 - PIC18F85J90 - PIC18F85J94 - PIC18F85K22 - PIC18F85K90 - PIC18F8620 - PIC18F8621 - PIC18F8622 - PIC18F8627 - PIC18F8628 - PIC18F8680 - PIC18F86J10 - PIC18F86J11 - PIC18F86J15 - PIC18F86J16 - PIC18F86J50 - PIC18F86J55 - PIC18F86J60 - PIC18F86J65 - PIC18F86J72 - PIC18F86J90 - PIC18F86J93 - PIC18F86J94 - PIC18F86J99 - PIC18F86K22 - PIC18F86K90 - PIC18F8720 - PIC18F8722 - PIC18F8723 - PIC18F87J10 - PIC18F87J11 - PIC18F87J50 - PIC18F87J60 - PIC18F87J72 - PIC18F87J90 - PIC18F87J93 - PIC18F87J94 - PIC18F87K22 - PIC18F87K90 - PIC18F95J94 - PIC18F96J60 - PIC18F96J65 - PIC18F96J94 - PIC18F96J99 - PIC18F97J60 - PIC18F97J94 - PIC18LF1220 - PIC18LF1230 - PIC18LF1320 - PIC18LF1330 - PIC18LF13K22 - PIC18LF13K50 - PIC18LF14K22 - PIC18LF14K22LIN - PIC18LF14K50 - PIC18LF2220 - PIC18LF2221 - PIC18LF2320 - PIC18LF2321 - PIC18LF2331 - PIC18LF23K20 - PIC18LF23K22 - PIC18LF2410 - PIC18LF242 - PIC18LF2420 - PIC18LF2423 - PIC18LF2431 - PIC18LF2439 - PIC18LF2450 - PIC18LF2455 - PIC18LF2458 - PIC18LF248 - PIC18LF2480 - PIC18LF24J10 - PIC18LF24J11 - PIC18LF24J50 - PIC18LF24K20 - PIC18LF24K22 - PIC18LF24K50 - PIC18LF2510 - PIC18LF2515 - PIC18LF252 - PIC18LF2520 - PIC18LF2523 - PIC18LF2525 - PIC18LF2539 - PIC18LF2550 - PIC18LF2553 - PIC18LF258 - PIC18LF2580 - PIC18LF2585 - PIC18LF25J10 - PIC18LF25J11 - PIC18LF25J50 - PIC18LF25K20 - PIC18LF25K22 - PIC18LF25K50 - PIC18LF25K80 - PIC18LF2610 - PIC18LF2620 - PIC18LF2680 - PIC18LF2682 - PIC18LF2685 - PIC18LF26J11 - PIC18LF26J13 - PIC18LF26J50 - PIC18LF26J53 - PIC18LF26K20 - PIC18LF26K22 - PIC18LF26K80 - PIC18LF27J13 - PIC18LF27J53 - PIC18LF4220 - PIC18LF4221 - PIC18LF4320 - PIC18LF4321 - PIC18LF4331 - PIC18LF43K20 - PIC18LF43K22 - PIC18LF4410 - PIC18LF442 - PIC18LF4420 - PIC18LF4423 - PIC18LF4431 - PIC18LF4439 - PIC18LF4450 - PIC18LF4455 - PIC18LF4458 - PIC18LF448 - PIC18LF4480 - PIC18LF44J10 - PIC18LF44J11 - PIC18LF44J50 - PIC18LF44K20 - PIC18LF44K22 - PIC18LF4510 - PIC18LF4515 - PIC18LF452 - PIC18LF4520 - PIC18LF4523 - PIC18LF4525 - PIC18LF4539 - PIC18LF4550 - PIC18LF4553 - PIC18LF458 - PIC18LF4580 - PIC18LF4585 - PIC18LF45J10 - PIC18LF45J11 - PIC18LF45J50 - PIC18LF45K20 - PIC18LF45K22 - PIC18LF45K50 - PIC18LF45K80 - PIC18LF4610 - PIC18LF4620 - PIC18LF4680 - PIC18LF4682 - PIC18LF4685 - PIC18LF46J11 - PIC18LF46J13 - PIC18LF46J50 - PIC18LF46J53 - PIC18LF46K20 - PIC18LF46K22 - PIC18LF46K80 - PIC18LF47J13 - PIC18LF47J53 - PIC18LF6310 - PIC18LF6390 - PIC18LF6393 - PIC18LF63J11 - PIC18LF63J90 - PIC18LF6410 - PIC18LF6490 - PIC18LF6493 - PIC18LF64J11 - PIC18LF64J90 - PIC18LF6520 - PIC18LF6525 - PIC18LF6527 - PIC18LF6585 - PIC18LF65J10 - PIC18LF65J11 - PIC18LF65J15 - PIC18LF65J50 - PIC18LF65J90 - PIC18LF65J94 - PIC18LF65K22 - PIC18LF65K80 - PIC18LF65K90 - PIC18LF6620 - PIC18LF6621 - PIC18LF6622 - PIC18LF6627 - PIC18LF6628 - PIC18LF6680 - PIC18LF66J10 - PIC18LF66J11 - PIC18LF66J15 - PIC18LF66J16 - PIC18LF66J50 - PIC18LF66J55 - PIC18LF66J60 - PIC18LF66J65 - PIC18LF66J90 - PIC18LF66J93 - PIC18LF66J94 - PIC18LF66J99 - PIC18LF66K22 - PIC18LF66K80 - PIC18LF66K90 - PIC18LF6720 - PIC18LF6722 - PIC18LF6723 - PIC18LF67J10 - PIC18LF67J11 - PIC18LF67J50 - PIC18LF67J60 - PIC18LF67J90 - PIC18LF67J93 - PIC18LF67J94 - PIC18LF67K22 - PIC18LF67K90 - PIC18LF8310 - PIC18LF8390 - PIC18LF8393 - PIC18LF83J11 - PIC18LF83J90 - PIC18LF8410 - PIC18LF8490 - PIC18LF8493 - PIC18LF84J11 - PIC18LF84J90 - PIC18LF8520 - PIC18LF8525 - PIC18LF8527 - PIC18LF8585 - PIC18LF85J10 - PIC18LF85J11 - PIC18LF85J15 - PIC18LF85J50 - PIC18LF85J90 - PIC18LF85J94 - PIC18LF85K22 - PIC18LF85K90 - PIC18LF8620 - PIC18LF8621 - PIC18LF8622 - PIC18LF8627 - PIC18LF8628 - PIC18LF8680 - PIC18LF86J10 - PIC18LF86J11 - PIC18LF86J15 - PIC18LF86J16 - PIC18LF86J50 - PIC18LF86J55 - PIC18LF86J60 - PIC18LF86J65 - PIC18LF86J72 - PIC18LF86J90 - PIC18LF86J93 - PIC18LF86J94 - PIC18LF86J99 - PIC18LF86K22 - PIC18LF86K90 - PIC18LF8720 - PIC18LF8722 - PIC18LF8723 - PIC18LF87J10 - PIC18LF87J11 - PIC18LF87J50 - PIC18LF87J60 - PIC18LF87J72 - PIC18LF87J90 - PIC18LF87J93 - PIC18LF87J94 - PIC18LF87K22 - PIC18LF87K90 - PIC18LF95J94 - PIC18LF96J60 - PIC18LF96J65 - PIC18LF96J94 - PIC18LF96J99 - PIC18LF97J60 - PIC18LF97J94 - ...

  تمام سری میکروکنترلرهای PIC24Fxx:

  PIC24EP128GP202 - PIC24EP128GP204 - PIC24EP128GP206 - PIC24EP128MC202 - PIC24EP128MC204 - PIC24EP128MC206 - PIC24EP256GP202 - PIC24EP256GP204 - PIC24EP256GP206 - PIC24EP256GU810 - PIC24EP256GU814 - PIC24EP256MC202 - PIC24EP256MC204 - PIC24EP256MC206 - PIC24EP32GP202 - PIC24EP32GP203 - PIC24EP32GP204 - PIC24EP32MC202 - PIC24EP32MC203 - PIC24EP32MC204 - PIC24EP512GP202 - PIC24EP512GP204 - PIC24EP512GP206 - PIC24EP512GP806 - PIC24EP512GU810 - PIC24EP512GU814 - PIC24EP512MC202 - PIC24EP512MC204 - PIC24EP512MC206 - PIC24EP64GP202 - PIC24EP64GP203 - PIC24EP64GP204 - PIC24EP64GP206 - PIC24EP64MC202 - PIC24EP64MC203 - PIC24EP64MC204 - PIC24EP64MC206 - PIC24F04KA200 - PIC24F04KA201 - PIC24F04KL100 - PIC24F04KL101 - PIC24F08KA101 - PIC24F08KA102 - PIC24F08KL200 - PIC24F08KL201 - PIC24F08KL301 - PIC24F08KL302 - PIC24F08KL401 - PIC24F08KL402 - PIC24F08KM101 - PIC24F08KM102 - PIC24F08KM202 - PIC24F08KM204 - PIC24F16KA101 - PIC24F16KA102 - PIC24F16KA301 - PIC24F16KA302 - PIC24F16KA304 - PIC24F16KL401 - PIC24F16KL402 - PIC24F16KM102 - PIC24F16KM104 - PIC24F16KM202 - PIC24F16KM204 - PIC24F32KA301 - PIC24F32KA302 - PIC24F32KA304 - PIC24FJ128DA106 - PIC24FJ128DA110 - PIC24FJ128DA206 - PIC24FJ128DA210 - PIC24FJ128GA006 - PIC24FJ128GA008 - PIC24FJ128GA010 - PIC24FJ128GA106 - PIC24FJ128GA108 - PIC24FJ128GA110 - PIC24FJ128GA202 - PIC24FJ128GA204 - PIC24FJ128GA306 - PIC24FJ128GA308 - PIC24FJ128GA310 - PIC24FJ128GB106 - PIC24FJ128GB108 - PIC24FJ128GB110 - PIC24FJ128GB202 - PIC24FJ128GB204 - PIC24FJ128GB206 - PIC24FJ128GB210 - PIC24FJ128GC006 - PIC24FJ128GC010 - PIC24FJ16GA002 - PIC24FJ16GA004 - PIC24FJ16MC101 - PIC24FJ16MC102 - PIC24FJ192GA106 - PIC24FJ192GA108 - PIC24FJ192GA110 - PIC24FJ192GB106 - PIC24FJ192GB108 - PIC24FJ192GB110 - PIC24FJ256DA106 - PIC24FJ256DA110 - PIC24FJ256DA206 - PIC24FJ256DA210 - PIC24FJ256GA106 - PIC24FJ256GA108 - PIC24FJ256GA110 - PIC24FJ256GB106 - PIC24FJ256GB108 - PIC24FJ256GB110 - PIC24FJ256GB206 - PIC24FJ256GB210 - PIC24FJ32GA002 - PIC24FJ32GA004 - PIC24FJ32GA102 - PIC24FJ32GA104 - PIC24FJ32GB002 - PIC24FJ32GB004 - PIC24FJ32MC101 - PIC24FJ32MC102 - PIC24FJ32MC104 - PIC24FJ48GA002 - PIC24FJ48GA004 - PIC24FJ64GA002 - PIC24FJ64GA004 - PIC24FJ64GA006 - PIC24FJ64GA008 - PIC24FJ64GA010 - PIC24FJ64GA102 - PIC24FJ64GA104 - PIC24FJ64GA106 - PIC24FJ64GA108 - PIC24FJ64GA110 - PIC24FJ64GA202 - PIC24FJ64GA204 - PIC24FJ64GA306 - PIC24FJ64GA308 - PIC24FJ64GA310 - PIC24FJ64GB002 - PIC24FJ64GB004 - PIC24FJ64GB106 - PIC24FJ64GB108 - PIC24FJ64GB110 - PIC24FJ64GB202 - PIC24FJ64GB204 - PIC24FJ64GC006 - PIC24FJ64GC010 - PIC24FJ96GA006 - PIC24FJ96GA008 - PIC24FJ96GA010 - PIC24FV08KM101 - PIC24FV08KM102 - PIC24FV08KM202 - PIC24FV08KM204 - PIC24FV16KA301 - PIC24FV16KA302 - PIC24FV16KA304 - PIC24FV16KM102 - PIC24FV16KM104 - PIC24FV16KM202 - PIC24FV16KM204 - PIC24FV32KA301 - PIC24FV32KA302 - PIC24FV32KA304 - PIC24HJ128GP202 - PIC24HJ128GP204 - PIC24HJ128GP206 - PIC24HJ128GP206A - PIC24HJ128GP210 - PIC24HJ128GP210A - PIC24HJ128GP306 - PIC24HJ128GP306A - PIC24HJ128GP310 - PIC24HJ128GP310A - PIC24HJ128GP502 - PIC24HJ128GP504 - PIC24HJ128GP506 - PIC24HJ128GP506A - PIC24HJ128GP510 - PIC24HJ128GP510A - PIC24HJ12GP201 - PIC24HJ12GP202 - PIC24HJ16GP304 - PIC24HJ256GP206 - PIC24HJ256GP206A - PIC24HJ256GP210 - PIC24HJ256GP210A - PIC24HJ256GP610 - PIC24HJ256GP610A - PIC24HJ32GP202 - PIC24HJ32GP204 - PIC24HJ32GP302 - PIC24HJ32GP304 - PIC24HJ64GP202 - PIC24HJ64GP204 - PIC24HJ64GP206 - PIC24HJ64GP206A - PIC24HJ64GP210 - PIC24HJ64GP210A - PIC24HJ64GP502 - PIC24HJ64GP504 - PIC24HJ64GP506 - PIC24HJ64GP506A - PIC24HJ64GP510 - PIC24HJ64GP510A - ...


  تمام سری میکروکنترلرهای dsPIC33xx :


  dsPIC33EP128GM304 - dsPIC33EP128GM306 - dsPIC33EP128GM310 - dsPIC33EP128GM604 - dsPIC33EP128GM706 - dsPIC33EP128GM710 - dsPIC33EP128GP502 - dsPIC33EP128GP504 - dsPIC33EP128GP506 - dsPIC33EP128MC202 - dsPIC33EP128MC204 - dsPIC33EP128MC206 - dsPIC33EP128MC502 - dsPIC33EP128MC504 - dsPIC33EP128MC506 - dsPIC33EP256GM304 - dsPIC33EP256GM306 - dsPIC33EP256GM310 - dsPIC33EP256GM604 - dsPIC33EP256GM706 - dsPIC33EP256GM710 - dsPIC33EP256GP502 - dsPIC33EP256GP504 - dsPIC33EP256GP506 - dsPIC33EP256MC202 - dsPIC33EP256MC204 - dsPIC33EP256MC206 - dsPIC33EP256MC502 - dsPIC33EP256MC504 - dsPIC33EP256MC506 - dsPIC33EP256MU806 - dsPIC33EP256MU810 - dsPIC33EP256MU814 - dsPIC33EP32GP502 - dsPIC33EP32GP503 - dsPIC33EP32GP504 - dsPIC33EP32MC202 - dsPIC33EP32MC203 - dsPIC33EP32MC204 - dsPIC33EP32MC502 - dsPIC33EP32MC503 - dsPIC33EP32MC504 - dsPIC33EP512GM304 - dsPIC33EP512GM306 - dsPIC33EP512GM310 - dsPIC33EP512GM604 - dsPIC33EP512GM706 - dsPIC33EP512GM710 - dsPIC33EP512GP502 - dsPIC33EP512GP504 - dsPIC33EP512GP506 - dsPIC33EP512GP806 - dsPIC33EP512MC202 - dsPIC33EP512MC204 - dsPIC33EP512MC206 - dsPIC33EP512MC502 - dsPIC33EP512MC504 - dsPIC33EP512MC506 - dsPIC33EP512MC806 - dsPIC33EP512MU810 - dsPIC33EP512MU814 - dsPIC33EP64GP502 - dsPIC33EP64GP503 - dsPIC33EP64GP504 - dsPIC33EP64GP506 - dsPIC33EP64MC202 - dsPIC33EP64MC203 - dsPIC33EP64MC204 - dsPIC33EP64MC206 - dsPIC33EP64MC502 - dsPIC33EP64MC503 - dsPIC33EP64MC504 - dsPIC33EP64MC506 - dsPIC33FJ06GS001 - dsPIC33FJ06GS101 - dsPIC33FJ06GS101A - dsPIC33FJ06GS102 - dsPIC33FJ06GS102A - dsPIC33FJ06GS202 - dsPIC33FJ06GS202A - dsPIC33FJ09GS302 - dsPIC33FJ128GP202 - dsPIC33FJ128GP204 - dsPIC33FJ128GP206 - dsPIC33FJ128GP206A - dsPIC33FJ128GP306 - dsPIC33FJ128GP306A - dsPIC33FJ128GP310 - dsPIC33FJ128GP310A - dsPIC33FJ128GP706 - dsPIC33FJ128GP706A - dsPIC33FJ128GP708 - dsPIC33FJ128GP708A - dsPIC33FJ128GP710 - dsPIC33FJ128GP710A - dsPIC33FJ128GP802 - dsPIC33FJ128GP804 - dsPIC33FJ128MC202 - dsPIC33FJ128MC204 - dsPIC33FJ128MC506 - dsPIC33FJ128MC506A - dsPIC33FJ128MC510 - dsPIC33FJ128MC510A - dsPIC33FJ128MC706 - dsPIC33FJ128MC706A - dsPIC33FJ128MC708 - dsPIC33FJ128MC708A - dsPIC33FJ128MC710 - dsPIC33FJ128MC710A - dsPIC33FJ128MC802 - dsPIC33FJ128MC804 - dsPIC33FJ12GP201 - dsPIC33FJ12GP202 - dsPIC33FJ12MC201 - dsPIC33FJ12MC202 - dsPIC33FJ16GP101 - dsPIC33FJ16GP102 - dsPIC33FJ16GP304 - dsPIC33FJ16GS402 - dsPIC33FJ16GS404 - dsPIC33FJ16GS502 - dsPIC33FJ16GS504 - dsPIC33FJ16MC101 - dsPIC33FJ16MC102 - dsPIC33FJ16MC304 - dsPIC33FJ256GP506 - dsPIC33FJ256GP506A - dsPIC33FJ256GP510 - dsPIC33FJ256GP510A - dsPIC33FJ256GP710 - dsPIC33FJ256GP710A - dsPIC33FJ256MC510 - dsPIC33FJ256MC510A - dsPIC33FJ256MC710 - dsPIC33FJ256MC710A - dsPIC33FJ32GP101 - dsPIC33FJ32GP102 - dsPIC33FJ32GP104 - dsPIC33FJ32GP202 - dsPIC33FJ32GP204 - dsPIC33FJ32GP302 - dsPIC33FJ32GP304 - dsPIC33FJ32GS406 - dsPIC33FJ32GS606 - dsPIC33FJ32GS608 - dsPIC33FJ32GS610 - dsPIC33FJ32MC101 - dsPIC33FJ32MC102 - dsPIC33FJ32MC104 - dsPIC33FJ32MC202 - dsPIC33FJ32MC204 - dsPIC33FJ32MC302 - dsPIC33FJ32MC304 - dsPIC33FJ64GP202 - dsPIC33FJ64GP204 - dsPIC33FJ64GP206 - dsPIC33FJ64GP206A - dsPIC33FJ64GP306 - dsPIC33FJ64GP306A - dsPIC33FJ64GP310 - dsPIC33FJ64GP310A - dsPIC33FJ64GP706 - dsPIC33FJ64GP706A - dsPIC33FJ64GP708 - dsPIC33FJ64GP708A - dsPIC33FJ64GP710 - dsPIC33FJ64GP710A - dsPIC33FJ64GP802 - dsPIC33FJ64GP804 - dsPIC33FJ64GS406 - dsPIC33FJ64GS606 - dsPIC33FJ64GS608 - dsPIC33FJ64GS610 - dsPIC33FJ64MC202 - dsPIC33FJ64MC204 - dsPIC33FJ64MC506 - dsPIC33FJ64MC506A - dsPIC33FJ64MC508 - dsPIC33FJ64MC508A - dsPIC33FJ64MC510 - dsPIC33FJ64MC510A - dsPIC33FJ64MC706 - dsPIC33FJ64MC706A - dsPIC33FJ64MC710 - dsPIC33FJ64MC710A - dsPIC33FJ64MC802 - dsPIC33FJ64MC804 - ...


  تمام میکروکنترلرهای سری PIC32xx :

   PIC32MX110F016B PIC32MX110F016C PIC32MX110F016D PIC32MX120F032B PIC32MX120F032C PIC32MX120F032D PIC32MX130F064B PIC32MX130F064C PIC32MX130F064D PIC32MX150F128B PIC32MX150F128C PIC32MX150F128D PIC32MX210F016B PIC32MX210F016C PIC32MX210F016D PIC32MX220F032B PIC32MX220F032C PIC32MX220F032D PIC32MX230F064B PIC32MX230F064C PIC32MX230F064D PIC32MX250F128B PIC32MX250F128C PIC32MX250F128D PIC32MX320F032H PIC32MX320F064H PIC32MX320F128H PIC32MX320F128L PIC32MX330F064H PIC32MX330F064L PIC32MX340F128H PIC32MX340F128L PIC32MX340F256H PIC32MX340F512H PIC32MX350F128H PIC32MX350F128L PIC32MX350F256H PIC32MX350F256L PIC32MX360F256L PIC32MX360F512L PIC32MX420F032H PIC32MX430F064H PIC32MX430F064L PIC32MX440F128H PIC32MX440F128L PIC32MX440F256H PIC32MX440F512H PIC32MX450F128H PIC32MX450F128L PIC32MX450F256H PIC32MX450F256L PIC32MX460F256L PIC32MX460F512L PIC32MX534F064H PIC32MX534F064L PIC32MX564F064H PIC32MX564F064L PIC32MX564F128H PIC32MX564F128L PIC32MX575F256H PIC32MX575F256L PIC32MX575F512H PIC32MX575F512L PIC32MX664F064H PIC32MX664F064L PIC32MX664F128H PIC32MX664F128L PIC32MX675F256H PIC32MX675F256L PIC32MX675F512H PIC32MX675F512L PIC32MX695F512H PIC32MX695F512L PIC32MX764F128H PIC32MX764F128L PIC32MX775F256H PIC32MX775F256L PIC32MX775F512H PIC32MX775F512L PIC32MX795F512H PIC32MX795F512L

  تمام سری میکروکنترلرهای dsPIC30Fxx:
  dsPIC30F1010 - dsPIC30F2010 - dsPIC30F2011 - dsPIC30F2012 - dsPIC30F2020 - dsPIC30F2023 - dsPIC30F3010 - dsPIC30F3011 - dsPIC30F3012 - dsPIC30F3013 - dsPIC30F3014 - dsPIC30F4011 - dsPIC30F4012 - dsPIC30F4013 - dsPIC30F5011 - dsPIC30F5013 - dsPIC30F5015 - dsPIC30F5016 - dsPIC30F6010 - dsPIC30F6010A - dsPIC30F6011 - dsPIC30F6011A - dsPIC30F6012 - dsPIC30F6012A - dsPIC30F6013 - dsPIC30F6013A - dsPIC30F6014 - dsPIC30F6014A - dsPIC30F6015 - ...


  تمام سری میکرکنترلهای HCSxx:

  HCS101 - HCS200 - HCS201 - HCS200 - HCS300 - HCS301 - HCS360 - HCS361 - HCS362 - HCS412 - HCS500 - HCS512 - HCS515 - ...